top of page

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Võtmekliendiga töötamise programm KAM

 • Eesmärgipärane müügitöö

 • Hea Võtmekliendi plaan

 • Informatsioon kliendist

 • Mida Võtmeklient KAM-lt ootab, partnerlussuhte maatriks kliendiga.

 • Pikaajaline planeerimine (eesmärgid, strateegilised suunad, tegevusplaanid, alleesmärgid)

 • Lühiajaline planeerimine (eesmärgid, tegevused, ressursid, aeg)

 • Igapäevane töö klientidega (päeva/nädala ülesanded, taktika)

 • Olukorra hindamine (PEST analüüs eesmärkide seadmise alusena (political, economical, social, techonological))

 • Eesmärgi püstitamine (mõtestatud suund, mille poole püüelda, “kompass”, mis aitab tegevusi valida)

 • Tegevusplaani koostamine läbi võtmevaldkondade, kampaaniate planeerimine

 • WIN/WIN põhimõtte järgimine läbirääkimiste juhtimisel

 • Enda seisundi juhtimine

 • Müügiläbirääkimiste ettevalmistus

 • Usalduse võitmise etapi planeerimine

 • Kliendi huvi tekitamine oma plaanide tutvustamisel

 • Läbirääkimisetapi juhtimine

  • Argumenteerimine (Unique Selling Point kaudu argumenteerimine)

  • Kliendi vastuväidete käsitlemine (erienvate meetoditega tutvumine)

 • Otsustamisfaasi ohjamine ja praktiline läbiviimine

  • Closing tehnikad tehingu suunamiseks kokkuleppeni

 

Kahe mooduli vahelise individuaalse praktilise töö teostus "Oma Võtmekliendi plaan"

​​

 • Vahetöö kokkuvõte ja ülevaade, arutelud (PEST analüüs, info kogumine, eesmärgid)

 • Millised võtmevaldkonnad aitavad meil püstitatud eesmärki saavutada, milliseid tegevusi need meilt nõuavad (tegevusplaani koostamine koos üldise ajakavaga)

 • Ühe konkreetse müügiläbirääkimise ettevalmistus (mida tahan saavutada, kava, millist infot kasutan, mis järjekorras, tehnilised vahendid)

 • Kliendi huvi tekitamine oma plaani tutvustamisel (ideemüügi vormis kliendi kasu selgitamine, soovitused lõpptarbija mõjutamiseks)

 • Läbirääkimisetapi juhtimine

  • Argumenteerimine praktikas (harjutame USP-e argumenteerimist, lausumist)

  • Kliendi vastuväidete käsitlemine (“APIAC” meetodi õppimine (aknowledge, probe, isolate, confirm), oma vastuste koostamine ja saalis treenimine)

 • Otsustamisfaasi ohjamine ja praktiline läbiviimine

  • Closing tehnikad tehingu suunamiseks kokkuleppeni

bottom of page