top of page

Võtmekliendiga töötamise programm KAM

 • Eesmärgipärane müügitöö

 • Hea Võtmekliendi plaan

 • Informatsioon kliendist

 • Mida Võtmeklient KAM-lt ootab, partnerlussuhte maatriks kliendiga.

 • Pikaajaline planeerimine (eesmärgid, strateegilised suunad, tegevusplaanid, alleesmärgid)

 • Lühiajaline planeerimine (eesmärgid, tegevused, ressursid, aeg)

 • Igapäevane töö klientidega (päeva/nädala ülesanded, taktika)

 • Olukorra hindamine (PEST analüüs eesmärkide seadmise alusena (political, economical, social, techonological))

 • Eesmärgi püstitamine (mõtestatud suund, mille poole püüelda, “kompass”, mis aitab tegevusi valida)

 • Tegevusplaani koostamine läbi võtmevaldkondade, kampaaniate planeerimine

 • WIN/WIN põhimõtte järgimine läbirääkimiste juhtimisel

 • Enda seisundi juhtimine

 • Müügiläbirääkimiste ettevalmistus

 • Usalduse võitmise etapi planeerimine

 • Kliendi huvi tekitamine oma plaanide tutvustamisel

 • Läbirääkimisetapi juhtimine

  • Argumenteerimine (Unique Selling Point kaudu argumenteerimine)

  • Kliendi vastuväidete käsitlemine (erienvate meetoditega tutvumine)

 • Otsustamisfaasi ohjamine ja praktiline läbiviimine

  • Closing tehnikad tehingu suunamiseks kokkuleppeni

 

Kahe mooduli vahelise individuaalse praktilise töö teostus "Oma Võtmekliendi plaan"

​​

 • Vahetöö kokkuvõte ja ülevaade, arutelud (PEST analüüs, info kogumine, eesmärgid)

 • Millised võtmevaldkonnad aitavad meil püstitatud eesmärki saavutada, milliseid tegevusi need meilt nõuavad (tegevusplaani koostamine koos üldise ajakavaga)

 • Ühe konkreetse müügiläbirääkimise ettevalmistus (mida tahan saavutada, kava, millist infot kasutan, mis järjekorras, tehnilised vahendid)

 • Kliendi huvi tekitamine oma plaani tutvustamisel (ideemüügi vormis kliendi kasu selgitamine, soovitused lõpptarbija mõjutamiseks)

 • Läbirääkimisetapi juhtimine

  • Argumenteerimine praktikas (harjutame USP-e argumenteerimist, lausumist)

  • Kliendi vastuväidete käsitlemine (“APIAC” meetodi õppimine (aknowledge, probe, isolate, confirm), oma vastuste koostamine ja saalis treenimine)

 • Otsustamisfaasi ohjamine ja praktiline läbiviimine

  • Closing tehnikad tehingu suunamiseks kokkuleppeni

bottom of page